Какво предсказва най-точно дали едно дете ще бъде успешно в училище? Това не е социалното или икономическо положение на семейството, нито престижността на учебното заведение, което детето посещава.

Според повече от 50 изследвания, това което предопределя академичния успех е степента на заинтересованост и въвлеченост на родителите и подкрепата, която те дават на своите деца по отношение на обучението им в училище. 

Когато родителят е въвлечен в училищния живот на детето, то получава подкрепа не само за домашната работа, но и развива интерес и любов към ученето. Самите учители споделят, че има голяма разлика между поведението, мотивацията и оценките на ученици, чиито родители отделят време на децата си и тези, които не го правят. 

Какво означава един родител да бъде въвлечен в обучението на детето си?

Според експертите, това означава споделяне на отговорността между родител и учител детето да учи и постига поставените в училище цели. От една страна учителите въвличат родителите в учебния процес чрез организиране на срещи и събития. От друга, родители доброволно отделят време за обучението на детето у дома.

Важно е да отбележим, че в този тип взаимоотношения говорим по-скоро за партньорство между учители и родители, отколкото за традиционния модел, в който учителите са водещи и определящи образователните цели и подходи. 

Ролите и на двете страни са ключови за успеха на малкия ученик. Учителите имат необходимите познания и опит по отношение на материала и добрите образователни практики, а родителите познават конкретните особености на детето си, неговите силни и слаби страни. 

Проявата на заинтересованост към процесите в училище и участието в подготовката на учебния материал у дома определено е първата стъпка към успеха. Разбира се тук не става въпрос да пишете заедно домашни, а да проявите интерес и разбиране, както и да създадете подходяща среда за учене. Обмяната на информация за напредъка на детето, на базата на която родители и учители съвместното изграждат конкретни стратегии, е следващата стъпка. Именно тя означава споделена отговорността и въвлеченост от страна на родителя и предсказва най-силно академичния успех.